PhD-kurser  ved UiS relatert til offshore vindkraft

Naturlaster på konstruksjoner
Emnekode: DOF210
Antall studiepoeng: 10
Ansvarlige fagpersoner: Ove Tobias Gudmestad / Jasna B. Jakobsen
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper: MOM210 Marin teknologi og marine operasjoner

Mål: En grundig forståelse av naturfenomen som fører til laster på konstruksjoner som er plasserte i havmiljø og se på lineære, ikke-lineære og stokastiske modeller for utregning av krefter og respons.

Innhold: Faget gir en videregående innføring i utregning av naturlaster på konstruksjoner. Tema som blir omhandlet er: Stokastisk beskrivelse av naturdata, vindklima, turbulens, havstrømmer og modeller for å forklare regulære og stokastiske bølger. Statisk og dynamisk vindlast, konstruksjonsrespons på grunn av vind, bølgelaster på slanke konstruksjoner inkludert virvelavløsningseffekter, bølgelaster på storvolumkonstruksjoner, diffraksjonseffekter og fluid- konstruksjonsvekselvirkning. Dessuten blir jordskjelvdata og jordskjelvlaster, isdata fra Barentshavet og laster fra is omtalt. Videre er respons analyser og stokastisk omtale av respons del av pensum

Litteratur: Se studiekatalog på nett
Arbeidsformer: Seminarer, studentpresentasjoner og øvinger. Deler av pensum blir dekket av prosjektoppgave.
Evaluering: Bokstavkarakter, deltema 1 - 1 time, prosjektrapport, hovedtema - 1 time
Vektingsreduksjon: Emnet overlapper med TE8022 - 1 Naturlaster på konstruksjoner og reduseres med 9 SP

Prestasjonsmåling og styring i komplekse systemer
Emnekode: DOF150
Antall studiepoeng: 10
Ansvarlig fagperson: J. P. Liyanage
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper: MOS100 Pålitelighets- og risikoanalyse 2, MOM120 Drifts- og vedlikeholdsstyring, MOM270 Drift og vedlikehold, videregående

Mål: Gi trening for å utvikle og anvende ulike metoder/angrepmåter for effektiv prestasjonsmåling og styring i komplekse systemer.
Innhold: I kurset diskuteres ulike typer av metoder og indikatorer for å måle og styre prestasjon i komplekse systemer. Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler (og bøker) i fagområdet, og omfatter deltaking i diskusjoner. Case studier vil også bli gjennomført og diskutert.

Litteratur: Utvalgte vitenskapelige artikler fra tidsskrifter/litteraturen.
Arbeidsformer: Undervisning, oppgaveløsning, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjon av ulike oppgaver.
Evaluering: Bokstavkarakter, muntlig, prosjektrapport.


Stokastiske svinginger
Emnekode: DOF130
Antall studiepoeng: 10
Ansvarlig fagperson: Jasna Bogunovic Jakobsen
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper: MOM210 Marin teknologi og marine operasjoner, MOM140 Mekaniske svingninger, MOM170 Elementmetoder, videregående kurs

Mål: Gjennomgå det metodiske grunnlag for analyse av konstruksjoner utsatt for stokastiske belastninger.

Innhold: Temaer som behandles er innføring i stokastiske prosesser, impulsrespons- og frekvensresponsfunksjonen, respons av lineære systemer med en og flere frihetsgrader utsatt for stasjonær stokastisk eksitasjon, responsstatistikk, estimering av utmattingsskade for smalbåndet og mer generell respons, estimering av ekstremverdier, Monte Carlo simulering av en- og flerdimensjonale prosesser, naturlaster som stokastiske prosesser, analyse av måledata, Fourier- og wavelet analyse, ARMA-modeller, anvendelser.

Litteratur: Utvalgte artikler, Langen, I. og Sigbjörnsson, R.: Dynamisk analyse av konstruksjoner, Tapir, 1979, Sólnes, J.: Stochastic Processes and Random Vibrations, Theory and Practice, John Wiley & Sons, 1997.
Arbeidsformer: Seminarer, studentpresentasjoner og øvinger. Deler av pensum blir dekket av prosjektoppgave.
Evaluering: Bokstavkarakter, prosjektrapport, teori 1 time
Vektingsreduksjon: Emnet overlapper med TE8006 - 1 Stokastiske svingninger og reduseres med 9 SP

Utvalgte emner i Drift og vedlikehold
Emnekode: DOF200
Antall studiepoeng: 15
Ansvarlige fagpersoner: J.P. Liyanage / Tore Markeset
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper: MOS100 Pålitelighets- og risikoanalyse 2, MOM120 Drifts- og vedlikeholdsstyring, MOM270 Drift og vedlikehold, videregående

Mål: Innsikt i prinsipper for moderne vedlikeholdsstyrning for å utvikle og anvende ulike metoder/angrepsmåter for effektiv planlegging og styring av vedlikehold.

Innhold: I kurset diskuteres utvalgte emner for effektiv styring av drift og vedlikehold gjennom fordyping, videreutvikling og anvendelse av kunnskaper. Kurset vil også ta for seg ulike situasjoner som kan forventes å oppstå under optimalisering av en virksomhets drift og vedlikehold

Litteratur: I hovedsak utvalgte vitenskapelige artikler fra tidsskrifter/litteraturen.
Arbeidsformer: Undervisning ved behov, oppgaveløsning, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjon av ulike oppgaver.
Evaluering: Bokstavkarakter, muntlig, prosjektrapport

Utvalgte emner i Menneskeprestasjonsteknologi
Emnekode: DOF510
Antall studiepoeng: 10
Ansvarlig fagperson: J.P. Liyanage
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper: MOS280 Menneske, teknologi og organisasjon

Innhold: I kurset diskuteres utvalgte fordypingsemner innenfor fagområdet relatert til Menneskeprestasjonsteknologi i høy-risiko situasjoner med kompleks teknologi. Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler (og bøker) i fagområdet, og omfatter deltaking diskusjoner.

Litteratur: Utvalgte artikler fra tidsskrifter/litteraturen
Arbeidsformer: Undervisning ved behov, oppgaveløsning, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjon av ulike oppgaver.
Evaluering: Bokstavkarakter, muntlig, prosjektrapport

 

Elementmetoder for ikkelineære konstruksjoner

Nonlinerar finite elements

 

Emnekode: DOF630
Antall studiepoeng: 10
Ansvarlig fagperson: Ivar Langen
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper: MOM130 Faststoffmekanikk, videregående kurs, MOM180 Elementmetoder, videregående kurs

 

Læringsutbytte


The student should be able to formulate finite element solutions for nonlinear problems in solid and structural mechanics.

 

Innhold


Introduction to continuum mechanics, Eulerian and Lagrangian finite element formulations, nonlinear materials models, geometrically nonlinear finite element formulations, incremental-iterative solution techniques, nonlinear dynamic problems

 

Litteratur


Krenk, S: Non-linear Modeling and Analysis of Solids and Structures, Cambridge University Press, 2009  

Belytschko, T. Liu, W.K. and Moran, B.: Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, Wiley, 2000

 

 

Mechanical Design and Simulation

 

Emnekode: DOF640
Antall studiepoeng: 10
Ansvarlig fagperson: Hirpa L. Gelgele
Adgang: Doktorgradsstudenter
Anbefalte forkunnskaper:

 

Introduksjon


The main objective of this course is to provide a comprehensive theoretical and practical understanding of advanced approaches to design, geometric modeling and mechanical simulation. The course focuses on the methods and tools used for effective design and modeling of mechanical parts and simulation of machines, mechanisms and processes.

 

Læringsutbytte

 

Upon finishing the course, the student is expected to be able to:

- Understand various approaches to product development

- Distinguish the systematic approaches used in various design for x principles

- Use advanced functions in commercial 3D modeling and simulation software

- Simulate performance of machines, mechanisms and processes

- Understand design related legal and ethical issues

Innhold
Design process, problem definition and design concept generation; Team work in design; Modeling and simulation, geometric modeling; Computer methods for design for x (for example design for manufacturing, design for assembly, design for inspection and maintenance, etc.); Design related risks, reliability and safety; Robust design; Economic design and cost evaluation; Legal and ethical issues in design; Simulation techniques; Emerging design methodology and design strategies for complex systems, decomposition methods and sensitivity analysis. Advanced CAD/CAE/CAM technologies applied to design.

 

 

Arbeidsformer


Lectures, seminars, project work and computer-based modeling and simulation exercises. Project works are submitted in a scientific article format and graded.

Litteratur

 

1. George E. Dieter (2000), Engineering Design, 3rd edition.

2. Diverse articles and book chapters